©  NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

REGULAMIN KONKURSU
PRZEPROWADZANEGO W TRAKCIE AUDYCJI EMITOWANEJ
PRZEZ NiUS RADIO – ROZGŁOŚNIĘ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu, który odbędzie się podczas audycji radiowej emitowanej przez NiUSRadio – rozgłośnię radiową Uniwersytetu Szczecińskiego, zwanego dalej "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Szczeciński – NiUS Radio, rozgłośnia działająca w ramach Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego (adres: NiUS Radio, Uniwersytet Szczeciński, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin).
3. Konkurs będzie przeprowadzony (emitowany) na antenie NiUS Radia Uniwersytetu Szczecińskiego podczas audycji pt. "…" w dniu ... o godz. …
4. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Konkursu. Nagrodą w Konkursie jest książka pt. "…." autorstwa ……………..
5. Konkurs nie jest grą losowąokreśloną w art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 888 zezm.) i nie mają do niego zastosowania przepisy tej ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
6. Konkurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook.com, ale nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez ten portal społecznościowy ani z nim związany. Portal społecznościowy Facebook.comnie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przeprowadzanym Konkursem.
7. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy zdziedziny nauki, kultury, sztuki oraz dziennikarstwa,a także aktywizacja słuchaczy NiUS Radio w audycji radiowej.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni słuchacz audycji posiadający pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
1) zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Konkursu na stronie internetowej www.niusradio.pl;
2) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu akademickiego serwisu "NiUS Radio" na stronie www.niusradio.pl;
3) udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane za pośrednictwem portalu Facebook.com;
4) podanie przez uczestnika,przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe,następującychdanych osobowych uczestnika: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminów określonych w pkt 1 i 2; odpowiedź na pytanie konkursowe niezawierająca wskazanychdanych i oświadczenia nie będzie brała udziału w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
1) pracownicy Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem w ramach Konkursu oraz ich osoby bliskie, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osobypozostające w stosunku przysposobienia lub kurateli oraz osoby pozostające we wspólnymgospodarstwie domowym;
2) osoby prowadzące audycję, w tym rozmowę z autorem książki oraz osoby im bliskie określone w pkt 1;
3) autor książki, która jest nagrodą w Konkursie oraz osoby mu bliskie określone w pkt 1.

§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.com. Odpowiedzi na pytanie należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe należy podać Organizatorowi dane osobowe i złożyć oświadczenie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 Regulaminu.
2. Nagrodę określoną w § 1 ust. 4 Regulaminu otrzymają trzy osoby, które jako pierwsze prześlą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe określone w ust. 1 wraz z danymi osobowymi i oświadczeniem określonymi w § 2 ust. 2 pkt 4 Regulaminu.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na adres e-mail w terminie 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o zwycięstwie, terminie i miejscu odebrania nagrody przesłana zostanie na adres e-mail uczestnika Konkursu wskazany przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody powiadomiony zdobywca zobowiązany jest wysłać odpowiedź zwrotną pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania informacji określonej w ust. 3 pod rygorem utraty prawa do nagrody.
5. Za przekazanie nagrody zwycięzcom odpowiedzialna jest mgr Paulina Zaremba, koordynator pracowni radiowej NiUS Radio: Uniwersytet Szczeciński, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, tel. …….., e-mail: ………

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu
oraz w związku z przekazaniemnagrody zwycięzcy.
2. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych oraz ich odbiorcą jest Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin.
4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyła-jąc maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu oraz przekazaniem nagrody zwycięzcy.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit f(RODO) – przetwarza-nie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, na potrzeby którego zostały udostępnione, a także po jego zakończeniu, przez czas niezbędny dla ustalenia względem zwy-cięzców Konkursów terminów zakończenia okresów wskazanych w § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
8. W celach związanych z realizacją Konkursu, w tym szczególności z przekazaniem nagrody zwycięzcy Uniwersytet Szczeciński przetwarza następujące dane osobowe osób w nich uczest-niczących:
1) imię,
2) nazwisko,
3) numer telefonu,
4) adres e-mail.
9. Osobom, które udostępniły swoje dane, przysługuje prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku uznania przez osobę, która udostępniła swoje dane, że Uniwersytet Szczeciński przetwarza je w sposób naruszający przepisy RODO, ta osoba może wnieść skargę do organu nadzorczego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu orazinterpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu do dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia Konkursu, w tym w zakresie terminu przeprowadzenia Konkursu, rodzaju i liczby nagród.
3. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.niusradio.pl.
4. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu.


NiUS Radio

Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin
tel.: 91 444 34 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


© NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

Do góry